Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor www.bewustmetjehond.nl

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.bewustmetjehond.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Bewust met je hond. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bewust met je hond is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Bewust met je hond.

Disclaimer:
De adviezen die worden gegeven door Bewust met je hond zijn gebaseerd op de informatie die op dat moment beschikbaar is gesteld en zijn bovendien een aanvulling op en geen vervanging van reguliere geneeskunde.
De eigenaar van de hond is en blijft ten alle tijden verantwoordelijk om te zorgen voor passende (medische) zorg! Bij spoed dient u altijd contact op te nemen met een dierenarts.ย 

Bewust met je hond is niet aansprakelijk in het geval van schade en/of letsel als gevolg van het gebruik van eventuele geadviseerde producten.ย 

Indien van toepassing:
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Bewust met je hond te mogen claimen of te veronderstellen.

Bewust met je hond streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op www.bewustmetjehond.nl onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Bewust met je hond aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen
Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.bewustmetjehond.nl op deze pagina.